Statuten

Statuten

Artikel 1 Naam, zetel en duur

1. De vereniging draagt de naam: Volkstuindersvereniging “de Amateurtuinder”, die in de Statuten en reglementen verder wordt aangeduid met: de vereniging.
2. De vereniging heeft haar zetel te Zwijndrecht.
3. De vereniging is opgericht op zeventien oktober negentienhonderdtweeënzestig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40321529, dat gehouden wordt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.

Artikel 2 Doel en uitgangspunten

1. De vereniging stelt zich ten doel:

a. het verkrijgen van grond voor het stichten van volkstuinen ten behoeve van de leden;
b. het verkrijgen van volkstuinen met een blijvend karakter;
c. het behartigen van de belangen van de leden;
d. het bevorderen van tuinieren als ontspanning;
e. het bevorderen in de ruimste zin van het woord van kennis over en het kweken van bomen, bloemen, planten, groenten en fruit in het bijzonder;
f. het propageren en stimuleren van een zo milieu- en natuurvriendelijk gebruik van het tuinenpark en de tuinen;
g. het aankopen van zaden, planten en andere tuinbenodigdheden ten behoeve van haar leden;
h. het uitgeven van een eigen verenigingsblad.

2. De vereniging hanteert voor het realiseren van haar doel de volgende uitgangspunten:

a. Het lid aanvaardt dat op het tuinenpark als algemeen uitgangspunt geldt, dat de vereniging leden de mogelijkheid biedt om het tuinieren te beoefenen en om door gezamenlijke inspanning het tuinenpark te onderhouden, een en ander op zodanige wijze dat een respectvolle omgang met anderen op het tuinenpark plaatsvindt. Het lid zal zich tegenover leden en derden op het tuinenpark gedragen op de wijze zoals van een redelijk (het verstand) en billijk (en het gevoel) handelend lid telkens in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. Het lid zal zich voortdurend naar dit uitgangspunt richten.
b. Het is niet in overeenstemming met het uitgangspunt om het tuinenpark en de ter beschikking gestelde tuin te zien als een camping, een speeltuin of een toeristische attractie met het op die locaties gebruikelijke gedrag. Daarentegen is het wel in overeenstemming met het uitgangspunt om actief deel te nemen aan de sociale activiteiten op het tuinenpark en aan de gemeenschappelijke verplichtingen, waaronder met name, maar niet uitsluitend, het algemeen werk.
c. Een lid gedraagt zich met betrekking tot een tuin als een goed huisvader. Het lid gaat zorgzaam om met de hem ter beschikking gestelde tuin en met zijn bouwsels en beplantingen.
d. Het lid en degenen die bij hem op bezoek zijn gedragen zich op het tuinenpark zodanig dat zij ten opzichte van andere leden en hun bezoekers geen overlast, in welke zin dan ook, bezorgen. Het lid en zijn bezoekers gedragen zich naar de omgangsnormen, zoals deze door zijn verenigingsvergadering zijn vastgesteld en door zijn bestuur worden gecontroleerd.
e. Het in strijd handelen met de uitgangspunten levert een overtreding op, en daar kan tegen worden opgetreden. Het in strijd handelen met de uitgangspunten kan tevens voor het bestuur aanleiding vormen ordemaatregelen te nemen om de goede gang van zaken op een tuinenpark te waarborgen. Het lid aanvaardt bij een ernstige of bij een herhaalde inbreuk op de uitgangspunten dat het lidmaatschap met
onmiddellijke ingang kan worden opgezegd.

3. Ter ondersteuning van de activiteiten vermeld onder a t/m e onder lid 2 van dit artikel maakt de vereniging deel uit van het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland.

Artikel 3 Organisatie

1. De vereniging kent een bestuur, dat leiding geeft aan de vereniging en verantwoording aflegt aan de algemene vergadering.
2. De vereniging kent commissies. Een commissie legt verantwoording af aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.
3. Organen van de vereniging zijn de algemene vergadering, het bestuur alsmede die personen en commissies die op grond van de Statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.
4. Een benoeming voor elke functie in de vereniging geschiedt voor een periode van 3 jaren. Na afloop van deze benoemingsperiode kunnen personen voor telkens eenzelfde periode in de betrokken functie worden herbenoemd.

Artikel 4 Leden

1. Leden dienen meerderjarig te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Zwijndrecht of de regio te hebben.
2. Toelating tot het lidmaatschap is alleen mogelijk:

a. als door betrokkene een geldig legitimatiebewijs is getoond;
b. per tuin kan slechts één lid worden toegelaten;
c. in bepaalde gevallen is het mogelijk lid te worden of te blijven zonder tuin.

3. Het bestuur kan toelating van de betrokkene onder andere weigeren:

a. indien het lidmaatschap van de betrokkene eerder door de vereniging is geweigerd of door opzegging of royement is beëindigd;
b. indien de betrokkene, diens familieleden, partners of bezoekers voordien tot problemen op een tuinenpark aanleiding hebben gegeven;
c. indien op grond van mededelingen van het bestuur of uit anderszins verkregen inlichtingen te verwachten is dat de betrokkene zich niet zal houden aan de Statuten en reglementen of zich niet zal gedragen zoals van een goed volkstuinder mag worden verwacht.

4. De wijze van toelating wordt nader geregeld in het tuinreglement.
5. Het bestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens bijgehouden welke voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.
6. Een lid kiest voor de duur van zijn lidmaatschap en voor aangelegenheden die na beëindiging van het lidmaatschap nog moeten worden afgewikkeld, woonplaats op het door het lid aan de vereniging opgegeven woonadres van het lid, alsmede voor de duur van het lidmaatschap op de aan het lid ter beschikking gestelde tuin.
7. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die zich in het kader van de doelstelling van volkstuinen in het algemeen en voor de vereniging in het bijzonder zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat ‘erelid’ verlenen. Tot lid van verdienste kunnen worden benoemd de leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 5 Rechten en plichten

1. Leden van de vereniging zijn verplicht:

a. de Statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging na te leven;
b. de belangen van de vereniging en/of van de volkstuinderij in het algemeen niet te schaden;
c.de door de overheid ter zake van het gebruik van tuinen aan de vereniging gegeven voorschriften en/of aanwijzingen na te leven;
d. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

2. De vereniging kan, voor zover uit de Statuten niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen en, voor zover dit in de Statuten uitdrukkelijk is bepaald, te hunnen laste verplichtingen aangaan. Tenzij een lid zich hiertegen verzet, kan de vereniging ten behoeve van een lid nakoming van die rechten en schadevergoeding vorderen. De vereniging kan bovendien ten laste van de leden verplichtingen aangaan. Tot deze verplichtingen horen onder meer het aanvaarden en nakomen van verplichtingen welke de vereniging is aangegaan met de overheid en andere instanties.
3. Leden onthouden zich tegenover bestuurs- en andere kaderleden, andere leden en bezoekers van het tuinenpark van elke vorm van gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale en/of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen dan wel als discriminerend of racistisch wordt ervaren. Leden onthouden zich tevens van verbaal en fysiek geweld en/of van bedreigingen. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding.
4. De leden zijn meer in het algemeen verplicht:

a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken aan het bestuur;
b. al die verplichtingen op zich te nemen casu quo al die werkzaamheden in de vereniging te verrichten, die door het bestuur of de algemene vergadering redelijkerwijs aan de leden kunnen worden opgedragen;
c. de aanwijzingen van het bestuur stipt op te volgen;
d. om zich bij activiteiten van de vereniging behoorlijk te gedragen en mede te helpen bij het handhaven van de orde.

5. Een lid is verplicht de door de algemene vergadering vastgestelde waarborgsommen te voldoen. Over de waarborgsommen wordt geen rente vergoed. De waarborgsommen kunnen worden benut ter verrekening van door het lid niet nagekomen verplichtingen. Indien geen verrekening plaatsvindt, worden de waarborgsommen na beëindiging van het lidmaatschap aan het lid terugbetaald.
6. Indien een lid niet tijdig aan een financiële verplichting voldoet, is hij vanaf de vervaldatum in verzuim en aan de vereniging de wettelijke rente verschuldigd. Indien hij na een nieuw gestelde termijn nog niet volledig aan zijn financiële verplichting heeft voldaan, is hij voorts vijftien procent aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd indien de vereniging rechtsbijstand heeft ingeroepen.

Artikel 6 Rechten en verplichtingen met betrekking tot de tuin

1. Het bestuur stelt een lid voor de duur van zijn lidmaatschap een volkstuin ter beschikking en bepaalt in overleg welke tuin. Het lid aanvaardt die tuin in de staat waarin deze verkeert. Het lid is bevoegd de volkstuin overeenkomstig zijn bestemming voor de duur van het lidmaatschap te gebruiken, zulks met inachtneming van het hiertoe in de Statuten en/of reglementen bepaalde.
2. Het bestuur kan een lid toestaan om – na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van het bestuur in verband met vergunningsverplichtingen – op de aan het lid in gebruik gegeven volkstuin een tuinhuis en andere bouwsels te plaatsen en beplanting aan te brengen, welke naar aard, omvang en gebruik moeten voldoen aan eisen die hieraan in de Statuten en/of reglementen zijn gesteld. Tevens kan een termijn worden gesteld waarbinnen het bouwsel dient te zijn gerealiseerd. Een bouwsel mag niet aard en nagelvast met de grond worden verbonden en dient demontabel van aard te zijn.
3. Het lid machtigt het bestuur onherroepelijk om in een voorkomend geval zijn tuin en bouwsels te betreden om toe te zien op de uitvoering van het in dit artikel bepaalde.
4.

a. Uitsluitend met voorafgaande toestemming van het bestuur is een lid gerechtigd om bij beëindiging van zijn lidmaatschap zijn bouwsels en beplantingen aan een ander lid of een toe te laten lid te verkopen, dit met inachtneming van het in dit lid en in het Tuinreglement hierover bepaalde.
b. Indien geen verkoop of overdracht van bouwsels en beplantingen heeft plaatsgevonden, dient het lid op de datum van beëindiging van zijn lidmaatschap zijn tuin als “zwarte grond” (dat wil zeggen ontdaan van alle bouwsels en beplantingen) ten genoege van het bestuur op te leveren.
Blijft hij hiermede na een hem gestelde termijn in gebreke, dan wordt de tuin voor rekening van het lid in de vereiste staat van “zwarte grond” gebracht. In dat geval wordt het lid geacht onherroepelijk afstand te hebben gedaan van zijn waarborgsommen en eigendommen. De kosten van de ontruiming, de kosten van de opslag en de contributie of gebruiksvergoeding tot en met de datum van de gehele ontruiming komen voor rekening van het lid.
c. Ingeval van royement of opzegging door de vereniging bepaalt het bestuur de datum waarop aan het in dit artikel bepaalde dient te zijn voldaan. Het lid is verplicht op die datum zijn tuin te hebben ontruimd.

5.

a. Het bestuur kan aan leden verplichte werkzaamheden opdragen, het zogenaamde algemeen werk, welke werkzaamheden ten goede komen aan het tuinenpark en/of activiteiten van de vereniging.
b. Het algemeen werk heeft niet betrekking op de aan het lid ter beschikking gestelde tuin.
c. Het bestuur kan hiervoor dispensatie verlenen.
d. Het bestuur kan ten behoeve van het algemeen werk een rooster opstellen.

6. Het lid is verplicht zijn volkstuin, bouwsels en beplantingen goed te onderhouden en in goede staat te houden, onkruid te verwijderen, zijn grond niet te vervuilen, schadelijke effecten voor het milieu te vermijden.
7. Het niet voldoen aan het bepaalde in de leden 5 en 6 levert een overtreding op. Het bij herhaling niet voldoen aan bedoelde verplichting vormt voor de vereniging een grond om het lidmaatschap door opzegging te beëindigen. Deze bevoegdheid komt het bestuur toe.

8.De duur waarvoor de volkstuin ter beschikking wordt gesteld, eindigt op de datum
waarop het lidmaatschap eindigt. Het lid is verplicht om op die datum de hem ter
beschikking gestelde volkstuin ten genoege van het bestuur in goede staat en met
inachtneming van het hieromtrent in de reglementen bepaalde op eerste verzoek weer aan de vereniging ter beschikking te stellen.

Artikel 7 Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt door de dood alsmede door opzegging of door ontzetting (royement).
2. Het lid zegt zijn lidmaatschap schriftelijk op bij het bestuur tegen het einde van het boekjaar en met in achtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Is niet tijdig opgezegd dan eindigt het lidmaatschap aan het eind van het daarop volgende boekjaar, tenzij het bestuur anders beslist.
Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat:

a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing van vereniging;
b. hem een besluit is bekend geworden of medegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van toepassing is. Het lidmaatschap kan niet worden opgezegd wanneer het een wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd.
In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. In samenhang met het bepaalde in lid 2 geldt dat een lid alleen dan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging kan beëindigen, indien hij de hem ter beschikking gestelde tuin als “zwarte” grond oplevert.
In alle andere gevallen eindigt, ook al is rechtsgeldig opgezegd, het lidmaatschap niet eerder dan nadat de ter beschikking gestelde tuin aan een ander lid ter beschikking is gesteld. In dit geval eindigt het lidmaatschap in ieder geval aan het einde van het boekjaar volgend op het boekjaar waarin het lidmaatschap is opgezegd.
4. Het opzeggen van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer:

a. het lid in strijd handelt met de Statuten, een reglement of met een besluit;
b. het lid niet voldoet aan de vereisten die de Statuten aan het lidmaatschap stellen;
c. het lid zijn (financiële) verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, waaronder – doch niet uitsluitend – de plichten, zoals vermeld in de artikelen 5 en 6. Van het niet nakomen van de financiële verplichtingen is sprake indien de vereniging op één juli met betrekking tot het lopende boekjaar nog gelden van het lid tegoed heeft;
d. de belangen van de vereniging en/of van een ander lid schaadt;
e. van het lid geen vaste woon- of verblijfplaats bij de vereniging bekend is;
f. het lid zijn bouwsels en/of beplantingen niet of onvoldoende onderhoudt of aan het bestuur geen toegang verleent tot zijn tuin. Voorts kan het bestuur het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen beëindigen indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren.

Artikel 8 Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. De leden van het bestuur worden benoemd uit de leden.
2. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester en overige bestuursleden.
3. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering benoemd. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd.
4. Personen die een gemeenschappelijke huishouding voeren, kunnen niet tegelijkerijd in het bestuur zitting hebben.
5. Het bestuur of ten minste vier (4) leden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk twee dagen vóór de datum waarop de betreffende algemene vergadering wordt gehouden.
6.Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming en treden af aan het eind van de dag van de algemene vergadering, waarin de duur van hun benoeming eindigt of waarin zij aftreden.
7. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk tijdens de eerstvolgende algemene vergadering voorzien.
8. Na de benoeming van bestuursleden worden de functies verdeeld en de taken van ieder bestuurslid vastgesteld, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden.
9. Een lid van het bestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De algemene vergadering neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende bestuurslid door de algemene vergadering is gehoord, althans hiertoe in de gelegenheid is gesteld.
10. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur indien het bestuurslid wordt benoemd in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur.

Artikel 9 Dagelijks bestuur en voorzitter

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. De taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur worden door het bestuur vastgesteld.
3. Het dagelijks bestuur doet tijdens vergaderingen van het bestuur verslag van zijn werkzaamheden.

Artikel 10 Taken en bevoegdheden bestuur

1. Het bestuur heeft als taken en bevoegdheden:

a. toe te zien op het naleven van de Statuten, reglementen en besluiten van de vereniging;
b. het aangaan van overeenkomsten met leveranciers en andere overeenkomsten met een collectief karakter;
c. het aangaan van grondhuurovereenkomsten ten behoeve van de vereniging;
d. het openen, wijzigen en opheffen van bankrekeningen ten behoeve van de vereniging;
e. het overleg met de gemeente;
f. het aanvragen van subsidies voor verenigingsactiviteiten;
g. het aangaan van collectieve verzekeringen ten behoeve van de vereniging en de leden;
h. het vertegenwoordigen van de vereniging bij andere organisaties.

2. Het bestuur is bevoegd taken en bevoegdheden te mandateren aan het dagelijks bestuur.
3. Het bestuur kan voorts met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd. Bovendien is het bestuur bevoegd – al dan niet tegen betaling – werkzaamheden aan derden op te dragen.
4. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht op de eerstvolgende algemene vergadering de vacature(s) te agenderen.
5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het vorenstaande is niet van toepassing op het in gebruik geven van tuinen.

Artikel 11 Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur kunnen een ander bestuurslid of een derde schriftelijk machtigen om de vereniging te vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken.
4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk handelende bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie een volmacht is verleend, kan in die volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden.
5. Personen aan wie hetzij op grond van deze Statuten, hetzij krachtens volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 12 Commissies

1. Het bestuur is bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de Statuten of een reglement is geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.
3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.
4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit ten minste drie leden. De benoeming van commissieleden geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 4. De leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de duur van de aan de commissie verstrekte opdracht.
5. Tenzij de leden van bedoelde commissie in functie zijn gekozen, benoemt elke commissie uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

Artikel 13 Boekhouding en financiën

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies, bijdragen, heffingen, donaties, subsidies, legaten en andere inkomsten.
3. De leden zijn gehouden tot betaling van de contributie en andere bijdragen die de algemene vergadering vaststelt. De algemene vergadering kan voor bepaalde groepen van leden een verschillende contributie en/of andere bijdragen vaststellen.
4. De algemene vergadering stelt de contributie en de heffingen vast, met dien verstande dat het bestuur bevoegd is deze jaarlijks aan te passen met het percentage volgens de indexering op basis van de Consumentenprijsindex Werknemersgezinnen 2006 (=100).

Artikel 14 Rekening en verantwoording

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op te maken en op papier te stellen.
3. Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de leden van het bestuur. Heeft een lid van het bestuur de stukken niet ondertekend, dan wordt hiervan onder opgave van de redenen melding gemaakt.
4. De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen met ten hoogste vijf maanden. Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke leden van het bestuur in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.
5. Het bestuur is verplicht jaarlijks de financiële stukken te doen onderzoeken door de financiële controlecommissie, die hiervan schriftelijk verslag uitbrengt aan het bestuur en aan de algemene vergadering.
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van de bevindingen van de financiële controlecommissie. Goedkeuring strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.
7. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen – met uitzondering van de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten – de op een gegevensdrager aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Artikel 15 Financiële controlecommissie

1. De financiële controlecommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie alle door haar gevraagde informatie te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
2. De commissie bestaat uit drie personen. Commissieleden mogen geen lid zijn van het bestuur. Zij worden voor een periode van drie (3) jaar gekozen door de algemene vergadering.
3. Een lid van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen; ook ontslagname door de betrokkene is mogelijk.
4. Nadere regelingen betreffende het functioneren van de commissie van onderzoek worden in het huishoudelijk reglement opgenomen.

Artikel 16 Algemene vergadering

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de Statuten aan het bestuur of aan andere organen zijn opgedragen.
2. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
3. De notulen van de algemene vergadering worden ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende algemene vergadering en worden na goedkeuring ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 17 Bijeenroeping algemene vergadering

1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden. De algemene vergadering wordt bij voorkeur gehouden in de gemeente waarin de vereniging haar zetel heeft.
2.

a.De bijeenroeping gebeurt door publicatie in het verenigingsblad, per brief of per email aan de bij de vereniging bekende adressen van de leden;
b. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven (7) dagen. In bijzondere gevallen dit ter beoordeling van het bestuur kan deze termijn worden bekort.

3.

a. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht;
b. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste tien (10) leden er om verzoeken. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een advertentie in een veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.

4. Behalve in het in het vorige lid sub b bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer algemene vergadering wordt gehouden.

Artikel 18 Toegang algemene vergadering

1. Met uitzondering van geschorste leden, hebben alle leden toegang tot de algemene vergadering. Het bestuur beslist of anderen dan de leden toegang hebben tot de algemene vergadering. Voorts hebben toegang degenen die door het bestuur of door de algemene vergadering zijn toegelaten. Geschorste leden hebben uitsluitend toegang tot de algemene vergadering tijdens de behandeling van het agendapunt dat hun schorsing betreft.
2. Een algemene vergadering gaat in een besloten zitting over indien de voorzitter, twee leden van het bestuur of vier leden dit wensen. Tot een besloten zitting hebben toegang: het bestuur, de leden en niet-leden die door de algemene vergadering daartoe worden toegelaten.
3. De algemene vergadering beslist in een besloten zitting of de redenen die tot het aanvragen van de besloten zitting hebben geleid voldoende zijn geweest.
4. Over wat in een besloten zitting is behandeld kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.

Artikel 19 Agenda

1. De agenda van de algemene vergadering wordt tegelijk met het bijeenroepen van de algemene vergadering in het verenigingsblad gepubliceerd en/of schriftelijk ter kennis gebracht van de leden.
2. De agenda van de algemene vergadering bevat onder meer:

a. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het jaarverslag inclusief het beleid van het bestuur;
c. het financieel verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
d. het verslag van de financiële controlecommissie;
e. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar;
f. het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur;
g. het vaststellen van contributies, bijdragen en heffingen;
h. het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar;
i. het benoemen van leden van het bestuur en van commissieleden die door de algemene vergadering worden benoemd;
j. eventueel de vaststelling van wijzigingen in Statuten of reglementen;
k. rondvraag.

3. Voorstellen voor de algemene vergadering dienen uiterlijk twee weken voor de datum van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend.
4. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn vermeld.
5. Het bestuur kan voorstellen voorzien van een preadvies.

Artikel 20 Besluiten

1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de vereniging worden genomen. Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming in de algemene vergadering.
2. De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de vergadering van dat orgaan of van die commissie. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter stelt de orde van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering hierin wijziging te brengen.
3. Tenzij in de Statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ter bepaling van de meerderheid worden op de uitgebrachte stemmen eerst de ongeldige stemmen in mindering gebracht, waarna van het resterende aantal stemmen de vereiste meerderheid wordt bepaald. Onder een gewone meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de door stemgerechtigden uitgebrachte stemmen.
4. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorste stemgerechtigde en wanneer schriftelijk is gestemd voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de desbetreffende stemming noodzakelijk is.
5. Iedere stemgerechtigde in de desbetreffende vergadering brengt één stem uit. Een stemgerechtigde kan één andere stemgerechtigde schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een vergadering zijn stem uit te brengen. Een stemgerechtigde kan slechts door één andere stemgerechtigde worden gemachtigd.
6. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes, tenzij de desbetreffende vergadering bij acclamatie aangeeft dat men geen schriftelijke stemming nodig acht. De stemming over zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie.
7. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid behaalt, of door loting na een derde stemming is aangewezen.
8. Bij een schriftelijke stemming in de algemene vergadering benoemt de voorzitter een stembureau van drie leden, die geen lid van het bestuur mogen zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, vermeldt het aantal uitgebrachte ongeldige stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling.
9. Het door de voorzitter van een vergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid hiervan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of – wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in volgorde van indienen gestemd, tenzij naar het oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende strekking heeft dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behandeld.
11. Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot wijziging van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter.
12. Indien voor het aannemen van een voorstel een gekwalificeerde meerderheid is vereist, geldt dezelfde meerderheid voor het aannemen van een voorstel tot wijziging van het voorstel.

Artikel 21 Reglementen en uitvoeringsbesluiten

1. De algemene vergadering stelt de Statuten, het huishoudelijk reglement en andere
reglementen vast.
2. Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.
3. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de één en twintigste dag na de dag waarop de algemene vergadering tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft besloten. In de Statuten, in een reglement of bij besluit van de algemene vergadering kan een andere datum van inwerkingtreden worden bepaald.
4. Van iedere vaststelling of wijziging van de Statuten of een reglement wordt mededeling gedaan in het verenigingsblad onder vermelding van de datum van inwerkingtreding en met letterlijke weergave van de tekst van de aangenomen of gewijzigde bepaling(en). In plaats daarvan kan de mededeling ook worden gedaan door een brief aan de leden of door middel van een e-mail bericht aan die leden die met deze wijze van mededeling hebben ingestemd.
5. In gevallen waarin de Statuten of een reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
6. In gevallen waarin bepalingen in de Statuten of in een reglement tot onduidelijkheid leiden over de uitleg daarvan beslist de algemene vergadering in hoogste instantie. In gevallen waarin de Statuten of een reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
7. Ieder lid wordt geacht de Statuten, reglementen en besluiten te kennen.

Artikel 22 Statutenwijziging

1. In de Statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht anders dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste vier weken. Deze oproep, waarin de voorgestelde Statutenwijziging volledig is opgenomen, moet worden toegezonden aan alle leden.
2. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts door de algemene vergadering met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen worden genomen.
3. Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot Statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
4. Een Statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.
5. De leden van het bestuur zijn verplicht een afschrift van de wijziging en van de gewijzigde Statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister waarin de vereniging is ingeschreven.

Artikel 23 Ontbinding en vereffening

1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een daartoe speciaal te houden algemene vergadering. Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing, zulks met uitzondering van het in lid 4 bepaalde.
2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de bestuursleden als zodanig als vereffenaars op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een derde opdraagt.
3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, wordt aan de naam toegevoegd “in liquidatie”.
4. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de vereniging zal bewaren gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. De algemene vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen. Is geen bewaarder aangewezen en is de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek van een belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen.
5. Bij besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering welke bestemming aan het batig saldo wordt gegeven, nadat alle verplichtingen zijn vereffend. Deze bestemming dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de doelstellingen van de vereniging.

Bovenstaande Statuten zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2014 en zijn notarieel verleden op 5 mei 2014.
De datum van ingang is 5 mei 2014.

Naar boven
error

Volg ons via:

  • Facebook